خانه » استان‌ها » عملکرد دولت در حوزه های مختلف قابل دفاع است/ برخی اقدامات اقتصادی بی نظیر است
  • سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 21 May

استان‌ها // 3 آوریل 2017  ,  10:51  // کد خبر : 2804
فرماندار قرچک اظهار داشت: عملکرد دولت در حوزه های مختلف قابل دفاع است/ برخی اقدامات اقتصادی بی نظیر است

فرماندار شهرستان قرچک اظهار داشت: عملکـرد دولـت در حـوزه داخلی با ایجاد بسـترهای مهمی چـون امنیـت، واگذاری تسـهیلات اشـتغالزا، توسـعه حوزه بهداشـت و درمان، توسـعه مراکز آموزشـی و نهایتا پیشـرفت کشـور و در حـوزه بیـن المللی مثبـت و قابل دفاع است.

به گزارش راوی امروز، مسعود مرسلپور در دیدار نوروزی جمعی از مدیران و کارکنان ادارات این شهرستان، ضمن تبریک سال نو و تشریح مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم، به اقدامات دولت در حوزه سیاست داخلی اشاره کرد و گفت: اهتمـام دولت به مسـئله وفاق ملی و ایجاد نشـاط اجتماعی، حضـور همـه گرایشهـا و سلایق مختلـف در مدیریت کشـور و تعامـل سـازنده بـا یکدیگـر، پذیـرش نقدهـای منصفانـه بـه دور از حـب و بغـض و تعامل بین قوا زبانزد سیاستمداران و حتی کارشناسان منتقد دولت است.

برخی اقدامات اقتصادی بی نظیر است

وی ضمن بیان اینکه در حوزه اقتصادی اقداماتی که دولت انجام داده در طول سالهای متمادی کم نظیر و بعضا بی نظیر بوده افزود: نمونه بارز آن کنتـرل تـورم ۴۶ درصـدی و رسـاندن آن به هشت درصد در ظرف سه سال و نیم، افزایش رشد اقتصادی از ۶- به ۳+ و رساندن رکود اقتصـادی بـه پایین ترین سـطح آن از دیگـر موارد مهم است. دولـت یازدهـم توانسـت با کاهش تـورم جلوی التهـاب بازار را بگیـرد و اکنون بـازار اقتصادی کشـور با برنامه هـای مناسب و کاهش تورم به آرامش نسـبی رسـیده اسـت.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک عنوان کرد: از دیگر اقدامات مهم دولت این بود که نظام بانکی ایران از بحران خارج شد و بازارهای مالی سامان یافت.

فعال شدن ۲۴ هزار واحد صنعتی نیمه تمام و غیرفعال

وی خاطرنشان کرد: فعـال سـازی واحدهای تولیـدی راکـد و نیمـه راکـد نیز از دستاوردهای مهم دولت بوده و در این راستا با کمک بانکها ۲۴ هزار واحد صنعتی نیمه تمام و یا واحدهایی که فعال نبودند، فعال شدند.

این مسئول به توسعه بخش کشاورزی اشاره ای داشت و ادامه داد: از سـال ۹۲ تا ۹۵ رشـد بخـش کشـاورزی مثبـت بـوده اسـت و نه تنها در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم بلکه با افزایش ذخایر گندم نیز مواجه شدیم.

مرسلپور در ادامه سخنان خود به دستاوردهای برجام اشاره کرد و یادآور شد:‌ برجام راههای پیشرفت کشور را هموار کرد بطوریکه با گسترش ارتباطـات بین المللـی و مبـادلات تجـاری بهبـود اوضاع اقتصـادی کشور را شاهد هستیم.

برجام دستاوردهای اساسی و گشایش های اقتصادی به ارمغان آورد

وی گفت: گشـایشهای اقتصـادی برجـام در حـوزه نفـت، گاز و پتروشـیمی قابل دفاع است بطوریکه تولیـد نفـت کشـورمان را بـه میـزان قبـل از تحریـم رسـاند و فـروش نفت خام روزانـه از دو میلیون بشـکه فراتر رفت؛ صـادرات میعانات گازی نیـز افزایش یافت. صادرات محصولات پتروشـیمی نیز بیش از ۳۰ درصد رشـد را نشـان میدهد.

فرماندار قرچک مختومه ساختن پرونده PMD، ورود هیئت های خارجی و سرمایه گذاران به کشور، توسعه ناوگان هوایی و دریایی و گسترش روابط بانکی و بیمه ای با کشورهای مختلف را از دیگر دستاوردهای برجام عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه برقـراری کامـل روابـط در حـوزه بانکـی، مالـی و بیمـه ای از بخشهـای مهـم منـدرج در برجـام بوده اسـت کـه گامهای مهمـی در ایـن زمینـه برداشـته شـد، به اقدامات دولت در حوزه اشتغال اشاره کرد و افزود: دولت یازدهم ضمن خاتمه دادن به دلالی ها و مشاغل کاذب، شـکل گیری اشـتغال مولد برای جوانـان ایـن مـرز و بوم را دنبال کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تثبیت نرخ ارزهای خارجی در طول حدود ۴ سال و تقویت ارزش پول ملی از دیگر دستاوردهای مهم اقتصادی دولت بوده است.

بهبود فضای کسـب و کار و سـرمایه گذاری/ توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی

فرماندار قرچک اذعان داشت: راهبـرد اصلـی دولـت یازدهـم بـرای رونـق تولیـد داخلی و ایجـاد فرصـت هـای جدیـد شـغلی، بهبـود محیط کسـب و کار و فضـای سـرمایه گذاری اسـت. در سـال گذشـته موفق شـدیم رتبـه ایـران در سـهولت کسـب و کار را از ۱۵۲ بـه ۱۳۰ کاهـش دهیـم. دولت در پی گشـایش های جـدی تری در فضای کسـب و کار بوده و برای سـال ۹۶ دستیابی به رتبه زیـر ۱۰۰ را هـدف گـذاری کـرده است؛ همچنین ایجاد ۷۵۰‌ هزار شغل پایدار در  سال ۹۵ از دستاوردهای مهم دولت بوده که در کل ۸ سال دولت قبل طبق آمار رسمی ۱۴ هزار شغل بوده است.

وی با اشاره به اینکه شروع به‌کار دولت روحانی با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبلی همراه شد اما دولت با مدیریت این بدهی‌ها، بازپرداخت چند مرحله‌ای را در دستور کار قرار داد.

وی به اقدامات دولت در حوزه تجارت خارجی اشاره ای کوتاه داشت و بیان کرد: در حـوزه تجارت خارجی ظرف سـه سـال اول خدمت دولت یازدهـم، بـا ایجـاد پنجـره واحـد تجـاری فرامرزی، درحـال حاضـر زمان تشـریفات گمرکـی کاهش چشمگیر یافت.

دولت با پروژه ایران هراسی و شیعه ستیزی مقابله کرد

مرسلپور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت در عرصه سیاست خارجی اشاره کرد و یادآور شد: مقابله با پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران، ایران هراسی و شیعه ستیزی، طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز با کشورهای همسایه و منطقه آسیای غربی، مدیریت بحران در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و حمایتهای سیاسی و دیپلماتیک از محور مقاومت، توسعه و تعمیق روابط همه جانبه با قدرتهای نوظهور و مدیریت اختلافات و کاهش تنش در روابط خارجی کشور از مهمترین اقدامات دولت در عرصه سیاست خارجی بوده است.

وی با اشاره به افزایش  ۴۰ درصدی صادرات و کاهش ۲۵ درصدی واردات گفت: افزایش صادرات مواد غذایی و کاهش واردات آن، کاهش واردات گوشت قرمز و افزایـش صادرات دام زنده از دستاوردهای مهم دولت است و بطور کلی دولت با گسترش صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات به عنوان شاخصی مهم، به آسیب پذیری اقتصاد ایران خاتمه داد.

کاهش هزینه های درمان و افزایش ۱۰ میلیونی بیمه شدگان

این مسئول بیان داشت: دولت تدبیر و امید به طور مستمر و جدی درصدد کاهش هزینه های درمانی برآمد و موفق به تحقق طرح تحول نظام سلامت شد. در اجرای بهینه این طرح بود که بیمه همگانی ۱۵ میلیون ایرانی تحقق یافت و هزینـه ای کـه یک بیمـار پرداخـت می کند در شـهرها ۱۰ درصـد و در روسـتاها ۵ درصـد اسـت.

وی در پایان ضمن اشاره به افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در دولت یازدهم افزود:‌ این موارد تنها گوشه ای از خدمات دولت تدبیر و امید بوده است و در حوزه های اجتماعی و فرهنگی از قبیل تدوین منشور حقوق شهروندی، احقاق حقوق شهروندی زنان، نگاه ویژه به اقلیت ها و اقوام، پیش گرفتن رویه اعتدال در راستای گسترش هنر و فرهنگ متعالی اسلامی ایرانی و … را به منصه ظهور و بروز رسانده است.دیدگاه ها : 
 

آخرین اخبار